ආගන්තුක-නැංගුරම වන ඇන්ඩ rew අප්ෂෝ විසින් විශාල නොගැඹුරු බාස් සොයා ගැනීමට සහ අල්ලා ගැනීමට නිවැරදි විකල්පය ප්‍රදර්ශනය කරයි. වර්තමානය ආරම්භ වන්නේ ඔක්ලහෝමා හි ඩ්‍රිපිං ස්ප්‍රින්ග්ස් විලෙනි. මසුන් ඇල්ලීමේ අදහස් සතිපතා ලබා ගැනීම සඳහා අපගේ නාලිකාවට දායක වන්න! මසුන් ඇල්ලීමේ තොරතුරු පිළිබඳව යාවත්කාලීනව සිටින්න! අපගේ ෆේස්බුක් පිටුව මෙන්, මෙම අධි-සබැඳිවලදී ට්විටර් හි අපව අනුගමනය කරන්න:
ෆේස්බුක්: fb.com/LetsFishTV/
ට්විටර්: twitter.com/LetsFishTV