කකුල්වල සිට ඉළ ඇට දක්වා මෙම පච්ච කොටා ගැනීමෙන් උමතු කැක්කුමක් ඇති විය.

#InkMaster #ParamountNetwork

තීන්ත මාස්ටර්ගේ සම්පූර්ණ කථාංග නරඹන්න: http://prmnt.net/inkmaster

නිල තීන්ත මාස්ටර් යූ ටියුබ් වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු. සෑම අඟහරුවාදාම පැරාමවුන්ට් ජාලයේ 10/9 සී හි නව කථාංග.

තීන්ත මාස්ටර් වෙත දායක වන්න: http://bit.ly/InkMasterChannel

තීන්ත මාස්ටර් අනුගමනය කරන්න:
ෆේස්බුක්: http://Facebook.com/inkmaster
Instagram: http://Instagram.com/inkmaster
ට්විටර්: http://Twitter.com/inkmaster
Pinterest: http://pinterest.com/ink_master
වෙබ් අඩවිය: http://paramountnetwork.com/shows/ink-master